උදව් අවශ්යයි?අප අමතන්න
 බෝම්

විවික්ත අර්ධ සන්නායක නිෂ්පාදන

අර්ධ සන්නායක විවික්ත උපාංග සාමාන්යයෙන් අර්ධ සන්නායක ස්ඵටිකයක් ඩයෝඩය වෙත යොමුවන්න අර්ධ සන්නායක ට්රාන්සිස්ටර ඩයෝඩය, ට්රාන්සිස්ටර හා විශේෂ අර්ධ සන්නායක උපාංග ලෙස සඳහන්.

උප වර්ගය අනුව සොයන්න